Stichting Vrienden van de FNL

Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van de FNL is het initiatief ontstaan voor de oprichting van de Stichting Vrienden van de FNL.

De Stichting Vrienden van de FNL ondersteunt (toekomstige) leiders die zelf onvoldoende middelen hebben om deel te kunnen nemen aan leiderschapsprogramma’s, waarbij nieuw leiderschap in combinatie met het behoud van de natuur leidend moet zijn. Het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit staat hierbij centraal. Door deelname aan onze programma’s kunnen zij (nog meer) impact creëren voor een duurzamere wereld.

Als deelnemer aan één van de FNL programma’s steun je de Stichting Vrienden van de FNL. Een deel van jouw FNL programma fee gaat automatisch naar de Stichting Vrienden van de FNL. Hiermee steun je de deelname van een (toekomstig) leider en ben je Vriend van de Stichting Vrienden van de FNL. Vriend blijf je middels een jaarlijkse bijdrage. Ook ontvangt de Stichting donaties.

Op 30 mei is de Stichting ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Op dit moment loopt er een aanvraag bij de Belastingdienst voor het verkrijgen van de ANBI status. Het voordeel van het verkrijgen van de ANBI status is dat de gift van een donateur aan een Stichting met ANBI status, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook hoeft een ANBI geen erf- of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen af te dragen die de Stichting gebruikt voor het algemeen belang.

De verwachting is positief dat de Stichting Vrienden van de FNL deze ANBI status verkrijgt.

Als je in aanmerking wilt komen voor steun van de Stichting, als je Vriend wilt worden of wilt doneren, kun je contact opnemen met info@naturalleadership.eu.

Doelstelling

In het beleidsplan is het doel van de Stichting Vrienden van de FNL omschreven:

 1. het verlenen van steun aan organisaties, individuen, (rechts)personen, en/of projecten, in binnen- en buitenland, die gemeen hebben dat zij gebruik makend van de natuur, de ontwikkeling van een nieuw paradigma in leiderschap en organisatie bevorderen. Dit paradigma betekent duurzame zorg voor milieu en mens. Onderlinge verbondenheid is een sleutelbegrip in dit nieuwe paradigma. Het gaat daarbij om: verbondenheid tussen mensen en tussen mens en natuur. De Stichting wil het bewustzijn van en verantwoordelijkheid voor de planeet waarop wij leven zo breed als mogelijk maatschappelijk uitdragen.

 2. het behoud van de natuur door middel van het verbreden van kennis op het gebied van natuur, het besef van het belang van het behoud van de natuur, duurzaamheid, het nemen van verantwoordelijkheid voor het behoud van de natuur in combinatie met het bevorderen van bewustwording van het behoud van de natuur bij nieuw leiderschap gericht op ecologische duurzaamheid;

 3. het verlenen van steun aan organisaties, (rechts)personen, en/of projecten, in binnen- en buitenland, ter bevordering van ecologische duurzaamheid van onze planeet;

 4. het bevorderen van de educatieve en onderzoeksdoelstellingen voor het behoud van de natuur; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting zal bij haar uitkeringen de dan geldende ANBI-regels in acht nemen. Het geven van bijdragen aan instellingen behoort tot de mogelijkheden indien deze de ANBI-status ex artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen hebben, indien het verstrekken van deze bijdragen past binnen de doelstelling als hiervoor beschreven.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Hoofdlijnen beleidsplan

Teneinde invulling te geven aan bovenstaande doelstelling zal het Bestuur jaarlijks in overleg met het Bestuur van de FNL kijken naar de begroting en hoeveel individuen of organisaties de Stichting kan ondersteunen. De mogelijke kandidaten en/of organisaties kunnen zich via de website aanmelden, daarnaast zal via het netwerk van de FNL en door het Bestuur actief gekeken worden naar kandidaten.

Alle personen, los van gender en achtergrond, die voldoen aan de voorwaarden van de in aanmerking komende programma’s en/of projecten en die door de aard en beloning van hun werk of door omstandigheden niet in staat zijn om de kosten verbonden aan deelname geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening te nemen kunnen in principe in aanmerking komen voor een bijdrage.

Voor de aanvraag wordt door het bestuur onder meer gekeken naar:

 • De achtergrond zowel persoonlijk als professioneel
 • De huidige werkzaamheden
 • De mogelijkheid om de impact van de trail te vertalen naar de praktijk in het verlengde van de doelen van Stichting
 • De motivatie
 • De (on)mogelijkheden om zelf via werk of privé financieel bij te dragen. Indien nodig kan het bestuur- in overleg -naar schriftelijke informatie hieromtrent vragen.

Van de begunstigde wordt verwacht dat er een kort verslag van 1 á 2 A4 gemaakt wordt waarin de ervaringen gedeeld worden. Hierbij vragen we aandacht voor:

 • De opgedane ervaring
 • De verwachte invloed op hun leiderschap
 • De ervaring van het proces om deel te kunnen nemen via de Stichting Vrienden van de FNL
 • Eventueel een testimonial van enkele regels, al dan niet anoniem, die we in overleg op een website van de FNL of Stichting Vrienden van de FNL kunnen plaatsen.

Inkomsten

Inkomsten van de Stichting Vrienden van de FNL bestaan voornamelijk uit bijdragen van de Stichting voor Natuurlijk Leiderschap, uit (eenmalige of periodieke vastgelegde) schenkingen. In de meeste gevallen komen deze schenkingen van (oud)deelnemers, (oud)bestuurders en vrienden van de FNL. Vermogensbeheer is niet aan de orde, aangezien binnengekomen schenkingen in principe worden uitgekeerd (in lijn met de ANBI-voorwaarden) behoudens een kleine reserve voor onkosten en noodgevallen.

Donaties

De Stichting Vrienden van de FNL steunt deelname van individuen aan programma’s (waaronder trails en workshops) van de FNL of concrete projecten van de FNL die direct of indirect bijdragen aan onze doelstelling.

De Stichting doet niet aan sponsoring of machtigingen die ten doel hebben een bepaalde organisatie elk jaar te steunen. In beginsel is een gift eenmalig, maar kan herhaald worden.

Alvorens een donatie te doen aan een individu of project of programma wordt eerst zo veel mogelijk informatie ingewonnen om te verzekeren dat de steun goed terecht komt en effectief zal zijn.

Het bestuur van de Stichting

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de FNL bestaat uit de volgende drie leden:

Johan Bontje (Voorzitter)

Zelfstandig werkzaam als coach en bestuursadviseur, voorheen Vennoot Boer&Croon. Schreef een aantal, deels in het buitenland uitgegeven, boeken over ondernemerschap, strategie en leiderschap. Is vooral werkzaam in het bedrijfsleven en de not-for-profit sector zoals omroep en de zorgsector. Hij is vanaf de start in 2004 betrokken geweest bij het opzetten en doorontwikkelen van de Foundation for Natural Leadership in verschillende rollen. Johan is vader van een zoon. Zijn inspiratiebronnen zijn mensen, natuur, stilte en bewustzijn, en sportief (rennen en fietsen) bezig zijn. ‘Wezenlijke verbinding geeft mij vreugde’.

Hans Visser (Penningmeester)

Hans is geboren in Zuid-Afrika waar zijn fascinatie voor het land en haar natuur zijn basis kreeg. De afgelopen 40 jaar heeft hij bij verschillende banken gewerkt in commerciële functies. In 2019 is hij met FNL op trail geweest naar Botswana. Een fantastische ervaring om in dat unieke gebied op pad geweest te zijn. Hij vindt het bijzonder om zijn ervaring met financiën ter beschikking van de FNL en de Stichting Vrienden van de FNL te mogen stellen.

Erna ter Weele (Secretaris)

Erna word steeds weer warm om een vonk in mensen aan te steken dat kan ontbranden tot een mooi groot vuur van betekenis, zichtbaar tot in de wijde omtrek. Net als de avonden aan het kampvuur in de bush, onder de sterren. Waar ieder zijn of haar eigen waarheid kan spreken, er ruimte is voor het andere geluid en taboes bespreekbaar gemaakt worden. Erna heeft een achtergrond in de zakelijke dienstverlening, houdt zich bezig met leiderschap en organisatieontwikkeling vanuit de overtuiging dat organisaties groeien als mensen groeien en was voorheen bestuurslid bij de FNL.

Het beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Er is geen betaald personeel in dienst.

Een verslag van de activiteiten

Op dit moment is er gezien de fase van oprichting nog geen activiteitenverslag.

Financiële verantwoording

Op dit moment is er gezien de fase van oprichting nog geen financiële verantwoording beschikbaar.

RSIN nummer

Het RSIN of fiscaal nummer van de Stichting Vrienden van de FNL is 863993916.

Contactgegevens

Stichting Vrienden van de FNL

p/a Maaslandlaan 96, 6004 GG Weert

E-mail: info@naturalleadership.eu

Telefoon: +31 6 27013127

www.naturalleadership.eu/vriendenvanfnl

Loading spinner